Ból Video

Ból Lyrics

by Kasia Kowalska
Single: Ból
-
Your Rating:
  -/5
Ratings: -/5 from 0 votes
Views: 24
00
Za s³aby by mo¿na go odczuæ
A roœnie w si³ê Zabija spokój
Bojê siê
on zabiera wszystko mi
wszystko czym mog³am ¿yæ
tak rana tkwi gdzieœ we mnie
d³awi okrzyk przenika moje wnêtrze
ból jest dzisiaj mym kochankiem
Bo to on mo¿e zniszczyæ wszystko
Lub wybaczyæ
On niebem jest
on jest piek³em
dlatego daje by zabraæ du¿o wiêcej
oto gra której posmak
czujê ja nigdy ty
Kto mnie podtrzyma gdy zabaknie si³
Kto poda rêkê wzamian niechc¹c nic
Ktoo powie mi gdzie mam iϾ dalej
Kto mo¿e mi to daæ?

Kto dotknie mnie choæ chwilê?
Kto mo¿e mi to daæ?
All lyrics are subject to US Copyright Laws and are property of their respective authors, artists and labels. All song lyrics provided strictly for educational purposes.
Lyrics powered by LyricFind

Share this song

What does this song mean to you?

Recommended
Ból Lyrics
NitroLyrics.com
Rate Ból by Kasia Kowalska
-
Rate Here:

Ratings: -/5 from 0 votes
This will not be displayed again for 30 day(s).
Tonemedia