Tanko Bushi Video

Tanko Bushi Lyrics

by Bon Odori
Single: Tanko Bushi
4.1
Your Rating:
  -/5
Ratings: 4.1/5 from 8 votes
Views: 123
338
Tsukiga-deta deta-tsukiga-deta a yoi yoi
Uchi no oyama no-ueni-deta
Anmari entotsuga-takai-node (a yoisho)
sa-zoya otsukisan- kemuta-karo sano yoi yoi

Hitoyama futayama miyama koe a yoi yoi
okuni saitaru-yaetsu-baki
na-n-bo iroyo-ku saita-tote (yoisho)
samachan- kayowanya mudano- hana sano yoi yoi

Mogura- hi no me wa nigate- dana a yoi yoi
yama no oira wa- ikina - mono
shi-ki o deru no o machika-nete
ka-wai- ano ko- ga sode o - hiku sano yoi yoi

Anataga sonokide yuno-nara a yoi yoi
Omoikirima-su wakare-masu
motono musume-no juhachi-ni (yoisho)
kaeshite kureta-ra wakare-masu sano yoi yoi

O-mae sakiyama shigoto- nara a yoi yoi
watasha sentan- ondo-tori
kuro- suru ki-to saseru- ki yo
uta de noroke-te tomoka-segi sano yoi yoi
All lyrics are subject to US Copyright Laws and are property of their respective authors, artists and labels. All song lyrics provided strictly for educational purposes.
Lyrics powered by LyricFind

Share this song

What does this song mean to you?

Recommended
Tanko Bushi Lyrics
NitroLyrics.com
Rate Tanko Bushi by Bon Odori
4.1
Rate Here:

Ratings: 4.1/5 from 8 votes
This will not be displayed again for 30 day(s).
Tonemedia